تیر ۱۲, ۱۳۹۲

شده توسط توسط در هشدار دهنده

علائم هشدار دهنده

علائم ایمنی هشدار دهنده  Warning safety signs

شکل هندسی در این علایم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.

      

   code A 102         code A 101        code A 100   

       

   code A 105         code A 104        code A 103

  

   code A 108         code A 107       code A 106

      

   code A 111         code A 110       code A 109
      

   code A 113         code A 112       code A 104
      

   code A 116         code A 115      code A 114

      

   code A 120         code A 119       code A 118

      

   code A 123         code A 122       code A 121

      

   code A 126         code A 125       code A 124

      

   code A 129        code A 128       code A 127

      

   code A 132         code A 131       code A 130

      

   code A 135        code A 134       code A 133

      

   code A 138         code A 137       code A 136

   

    code A 139       code A 140

              code A 141

ادامه مطلب

« Previous Entries