فروردین ۱۴, ۱۳۹۲

شده توسط توسط در u

آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها

اهداف، تعاریفو کلیات

هدف:

هدف از تهیه و تدوین این آییننامه، استانداردسازی و ساماندهی انواع علایم ایمنی در قالب تابلوهای علایم و اتیکتهای ایمنی در کلیه کارگاهها و محیطهای کاری می باشد، به نحوی که در هر محلی که این علایم نصب میشوند، معانی مشابهی را به اذهان القا نمایند. این آیین نامه نحوه طراحی، کاربرد و استفاده از علایم ایمنی را مشخصمی نماید.
دامنه کاربرد آیین نامه علایم ایمنی ، در کارگاههای مشمول قانون کار میباشد که در این : دامنه شمول مقررات سعی شده کلیه علایم ایمنی عمومی کاربردی در کارگاهها تحت پوشش قرار گیرد تا با بکارگیری آنها بتوان تا حد امکان خطراتی که ممکن است در محیطهای کاری وجود داشته باشد را به کارگران و عموم افرادی که به نحوی در آن محیط حضور می یابند، گوشزد نمود.

تعاریف:

مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در متن این آییننامه به شرح ذیل میباشد

۱- تابلوی علایم ایمنی

سطحی است استاندارد متشکل از کلمات، عبارات و تصاویری برای هشدار و اعلام خطر به کارگران یا سایر افرادی که به نحوی در معرض خطرات بالقوه و بالفعل محیط کار میباشند، یا حاوی توضیحاتی در مورد عواقب و پیامدهای حاصل از آن خطرات و یا بیانگر دستورالعملهای ایمنی به آنان در زمینه چگونگی فرار از موقعیتهای خطرناک بوده که این علایم بصورت دائمی و گاهی بصورت موقت در قسمتهای مختلف کارگاه و در حین پروسههای کاری نصب میشوند.

٢- اتیکت

سطحی است استاندارد عموماً از جنس مقوا، پلاستیک یا ورق نازک فلزی که معمولاً بر روی قطعه ای از تجهیزات یا ماشین آلات چسبانیده، آویزان و یا پرچ می شود و برای مشخصکردن و هشدار خطر موجود یا احتمال وجود شرایط خطرناک بکار میرود.

٣- کلمه اعلان

عبارتی است که برای جلب توجه فوری مخاطبین و کارگران بکار رفته، در قسمت بالایی تابلوی علامت یا اتیکت درج شده و معرف ماهیت اصلی علامت مربوطه، شدت نسبی خطر و سطح آسیب احتمالی میباشد.

ادامه مطلب