علائم هشدار دهنده

علائم ایمنی هشدار دهنده  Warning safety signs

شکل هندسی در این علایم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.

      

   code A 102         code A 101        code A 100   

       

   code A 105         code A 104        code A 103

  

   code A 108         code A 107       code A 106

      

   code A 111         code A 110       code A 109
      

   code A 113         code A 112       code A 104
      

   code A 116         code A 115      code A 114

      

   code A 120         code A 119       code A 118

      

   code A 123         code A 122       code A 121

      

   code A 126         code A 125       code A 124

      

   code A 129        code A 128       code A 127

      

   code A 132         code A 131       code A 130

      

   code A 135        code A 134       code A 133

      

   code A 138         code A 137       code A 136

   

    code A 139       code A 140

              code A 141

 

مطالب مربوط : آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها


پاسخ دهید