بسته بندی و ذخیره سازی

1    2    3

   code G 102         code G 101        code G 100   

4  5  6

   code G 105         code G 104        code G 103   

7    8    9

   code G 108         code G 107        code G 106   

10    11    12

   code G 111         code G 110        code G 109   

13    14    15

     code G 114          code G 113       code G 112  

 

 

 

 

 

 

16

 

 

   code G 115  

 پاسخ دهید